Skip links

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu, AYMED İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Aymed İlaç” veya “Şirket”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri ilgili kişilerini KVKK kapsamında aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde;

Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri,

Veri sorumlusunun kimliği,

Kişisel Verilerin işlenme amaçları,

Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı,

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi,

KVKK kapsamında siz ilgili kişilere tanınan haklara ve kullanma yöntemlerine ilişkin olarak bilgi verilmektedir.

Kişisel Veri: KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

Aymed İlaç, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla; sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı bir biçimde; kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesine ve Kanun’un 4. maddesine uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması, Aymed İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için büyük önem arz etmekte olup, bu konuda azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerin kişilerin beklentileri ile tutarlı bir şekilde ve yasalara uygun olarak işlenmesi, Şirketimizin temel yapı taşlarındanbiridir.

Bu bakımdan Şirketimiz, faaliyetleri sırasında elde etmiş olduğu kişisel verileri başta Anayasa olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanan işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.aymedilac.com web sitesinde yer alan veri sahibi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Şirket tarafından başvurulara yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmektedir.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemektedir:

www.aymedilac.com adresli internet sitesi ve Aymed İlaç’ın diğer sosyal medya araçları üzerinden ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla

Elektronik olarak, Şirket adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız yoluyla, satış ve pazarlama kapsamında çeşitli formlar ve sair yolla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Şirket faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesaj yöntemleri ile her türlü iletişim araçları yoluyla,

Şirket’e ait veya Şirket bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

Şirket yahut Grup Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan tüm etkinlikler ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı Grup Şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın da Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

Şirketimizin nihai tüketiciye satışı bulunmamaktadır. Buna mukabil aramızdaki ticari ilişkimiz kapsamında edinilen tüzel kişi müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimizin bizimle temasa geçen yetkilileri ve çalışanları ile gerçek kişi tacir olan müşteri ve tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, doktor ve eczacılar ve sair kişilerin Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar dahilinde KVKK Madde 5/2’de düzenlenen hukuki sebepler doğrultusunda işlenir:

Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

Finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi, vergi ve ticaret kanunu kapsamında mali kayıtların tutulması,

Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için iletişimde bulunulması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ticari ilişkilerimiz süresince iletişimin sağlanması, bu kapsamda bizimle temasa geçen çalışan ve temsilcilerinizin iletişim bilgilerinin işlenmesi,

Ticari bayi, temsilcilik ofisi ve distribütör ağımızın üye olarak giriş yaptığı internet sitelerinde üyelere ait kullanıcı adı ve şifrelerin oluşturulması, kullanıcı sayfalarına erişimin sağlanması,

Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi,

Kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması gibi Şirketimizin operasyon ve ürünlerinin güvenliğinin ve etkinliğinin temini,

Şirketimizin ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması durumunda savunma hakkımızın kullanılması,

Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi,

İşyeri sağlığı gözetim ve denetim yükümlülüklerine uyulması,

Fotoğraf veya video kaydı olduğu konusunda uyarı içeren etkinliklerimize katılımınızda etkinliklerdeki fotoğrafların etkinlik sonrası haberlerde ve internet sitelerimizde, sosyal medya kanallarında kullanılması,

İnternet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olması

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması amacıyla işlenmesi,

Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,

Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,

Değer aktarım formları ve ürün teslim formları kapsamında yapılan işlemeler,

Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi, toplantı katılımı başvuru, giriş ve ilgili tüm işlemlerin yapılması ve gerekli diğer toplantı bildirim işlemlerinin tamamlanması, Kongre/Sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara katılımı için yapılan işlemeler,

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilir.

Ticari faaliyetimiz için gerekli olduğu sürece hizmet alınan yahut verilen Grup Şirketlerimize,

İş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, organizasyon, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,

Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle,

Hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,

Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,

Olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALEGETİRİLMESİ

Kanun’un7. Maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirket, KVKK tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

KİŞİSEL VERİLER İÇİN HAKLARINIZI KULLANMA YÖNTEMLERİ

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde (www.aymedilac.com) yer alan “veri sahibi başvuru formu” doldurularak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirsiniz. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirket tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirket tarafından talep edilebilir.

Posta adresi : Ehlibeyt Mah. 1242. Cad. No:18/14 AYKON PLAZA

06520 BALGAT/ÇANKAYA/ANKARA

E- posta adresi : [email protected]

Kep adresi : [email protected]

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search